یوه نوې څېړنه وايي د یوه او شلو سېګرټو توپیر نه شته. تاوان یې هغومره ډېر دی. که له ځان سره ښه کوئ بیخي یې مه څکوئ. #سګرېټ #روغتيا