په هرات کې د امان الله خان د عصر یوه ودانۍ ورغول شوه دا په هرات کې د پخو ښختو تر ټولو لرغوني ودانۍ ده. دا ودانۍ په ١٩٢٠ لسیزه کې د امان الله خان له لورې د هرات د هغه وخت والي نائب سالار عبدالرحیم خان ته د هغه د "صادقانه خدمتونو" په دلیل اهدا شوی وه. ویدیو: خلیل نورزایي – د امریکا غږ