له عنايت الحق ياسيني سره د بي بي سي پښتو خپرونه په ژوندۍ بڼه ګورئ. د نن ورځې د خبرونو او ولې پوښتنې په اړه خپل نظرونه راسره شريک کړئ.