په ژمي کې د افغانستان د لمړني ملي پارک ښکلا #بندامیر Zafar Bamyani