الوتکې ته د معلولانو ګرځنده څوکۍ وړل، ښايي يو لوی سرخوږی وي، خو اوس يوه ښځه فکر کوي، حل لاره یې موندلې ده.