امریکايي پوځیان وایي طالبان به د داسې یوې جګړې سره مخ شي چې تر دې وړاندې یې په سترګو نه وې لیدلې.