په قندهار کې په نشه يي موادو روږدو لسګونو زره ناروغانو ته د درملنې یو لوی روغتون ته اړتیا ده.