د ویلت ډیزني د کارتوني فلمونو د مشهورې څیرې میني موس په ویاړ د هالیووډ په کوڅه کې یو ستوری حک کړای شو. میکي موس د ویلت ډیزني لومړنۍ کارتوني څیره وه چې څلویښت کاله مخکې یې په نامه په دې کوڅه کې یو ستوری حک شوی و. #voasocial