په جلال آباد کې د ننني برید د شاهدانو د سترگو لیدلی حال