په کابل کې د لاسي کراچیو جوړول کسب ویدیو: خیرالله رسولي – د امریکا غږ