د امریکا د کلورادو ایالت مرسته رسونکو یوه غرڅنۍ چې په کنگل کی گیر پاته وه، وژغوله. #voasocial