د امریکا د ولسمشر مرستیال د اسرائیلو له صدراعظم سره په بیت المقدس کې ولیدل #راپور