له حکومت څخه د روږدو کسانو غوښتنه: د کوکنارو د کرل کېدو مخه ونیسئ #راپور