کابل کې ممثلینو د کورني تاوتریخوالي د یوې قربانۍ انجلۍ د ژوند تریخ داستان په یوې تمثیلي ټوټې کې بیان کړی دی #راپور