د اسرائیلو له خوا د قدس نیول هېڅ کوم هېواد یا نړیوال بنسټ په رسمیت نه دي پېژندلي او ټول هېوادونه تل ابیب کې سفارتونه لري. خو امریکا په یوازې سر قدس ته د امریکا د سفارت لېږدولو پرېکړه وکړه، چې له نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوه.