د کنړ د کبانو ښکاریان د کنړ په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی دی. موږ له ښکاریانو څخه پوښتلي چې د کبانو د نسل د ستاتنې په کار کې د هغوي مسؤولیت څه دی؟ #راپور