روسیه د ۲۰۱۸ کال د المپيک په ژمنیو سیالیو کې له برخې اخیستلو څخه محرومه شوه #راپور