ايا کله مو ټايپ ماشين کارولی؟ هند کې اوس هم ځينې خلک ترې کار اخلي.