هرات کې چارواکي وایي د افغاني غالیو بازار تر بل هر وخت سوړ شوی دی. #هرات #غالۍ