د روسيې له اوکتوبر انقلابه سل کاله وروسته، د يوې داسې تاجک مېرمنې کيسه اورو چې د همدې انقلاب همزولې، او تاجکستان کې د بدلون لیدونکې ده.