د پراډايز په نامه مالي سندونو نوې لويه سپړنه، ورسره روښانه شوې، چې ځواکمن او شتمن کسان څنګه بهر کې له ماليې د تېښتې پټنځايونو کې خپلې پانګې ساتي.