د "پرآډایز پیپرز" په نامه اسناد د امریکا، برېټانیا او هند په شمول په ۱۸۰ هېوادونو کې له پټو شتمنیو نه پرده پورته کړې ده #راپور