د معلولینو او معیوبینو لپاره د کومو نومونو استعمال مناسب دی؟ له دوو فعالانو، عمرا خان منُیب او عبدالخالق ځاځي سره مرکه