د افغانستان قیمې بوټي حکومت وایې چې د زغفرانو کښت ۲۰٪ لوړ شوی خو کرونده ګر ددغه بوټي لپاره د مارکیټ د پیدا کولو په لټه سرګردان ګرځي #راپور