د روسيې کمونست انقلاب افغانستان کې د خلکو پر ژوند څه ډول اغېز وکړ، بي بي سي کابل کې له سليمان لايق سره خبرې کړې دي.