کورنۍ ګټه وټه: هغه افغان مېرمنې چې په کور دننه یې ځانته کاروبار جوړ کړی. #افغانستان #ښځې