د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ځمکني خوبونه

پوهاند دوکتور م.ا. زيار 28.01.2008 13:41
لا درزا د ماتو زړونو
       د دې جلوهلي کلي
            له هر چم، کوڅې او کور
                                  تر غوږه کېږي.
لا په سترګو کې د شاړو وچو درګو
            د دې دښتو   
 بنفشي باراني څاڅکي
      رنګين ټال د پلوشوته
   غاړې وځي.
پر پترو نيولو شونډو
   د پاڼرېژ وهلي بڼ د ناوکيو
مرورې زمزمې کړي غځونې
د اوريا اوريا نارې د ټيوټيوکو
ږدي به نن سبا پای ټکی
 د خنداوو وچکالۍ ته.
لالهاند سيوري د ګورو تورو وريځو
      لروبر ځغلي راځغلي
پر نهيلو  تندغرو ګلکڅو،
    سوو، الوو غنمګرو...
د اسمان په کولکيو کې ليدلي
    دې  پرغز وهلې ځمکې
             ډېر رنګين رنګين خوبونه!!؟