د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

شېخ فريد ته پاړکی

عبدالمالک بېکسيار 13.11.2007 00:39

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

شېخ فريده زه منمه  –  چوپه خوله چې بهتري وي
داسې وخت کې نه چې ظلم  –   په کوڅه کوڅه جاري وي
داسې وخت کې نه وحشت چې –  د پياوړو بيماري وي
داسې وخت کې نه چې عقل  –  له سرونو فراري وي
داسې وخت کې نه چې پايله  –  رسوايي ذلت خواري وي
شېخ فريده زه منمه  –   چوپه خوله چې هوښياري وي
داسې وخت نه چې د جهل  –   په ولس کې سرداري وي
داسې وخت نه انسانيت چې  –   په قدرت په زرداري وي
داسې وخت نه چې له زهرو  –   مرمۍ ډکه د ښکاري وي
داسې وخت نه چې له مينې –  د وګړو بيزاري وي
داسې وخت نه چې مشرق مري  –   د غربيانو سالاري وي
داسې وخت نه چې مخلوق ټول –  يا بندي يا فراري وي
داسې وخت نه چې يو ناڅي –   پر دا بل چې بمباري وي
شېخ فريده زه منمه –  چوپه خوله چې کراري وي
داسې وخت نه د سکوت رنځ –  په وطن کې چې ساري وي
داسې وخت نه چې جلاد ته –  د محکوم ملت زاري وي
داسې وخت نه چې مظلوم پړ –  د ظالمو ملګري وي
داسې وخت نه چې نه عدل –  نه انصاف برابري وي
شېخ فريده زه منمه –  چوپه خوله  وفاداري وي
داسې وخت نه چې په مينه –  او وفا سوداګري وي
داسې وخت نه چې په دروغو –  اشنايي، دوستي، وروري وي
داسې وخت نه چې حاکم دېو –  په حريم کې د پري وي
شېخ فريده سکوت مات کړه –  څو به دا خر تاخري وي
زور او ظلم ته سجدرې به –  له  الله به منکري وي
په فطنو پسې به درومي –   کليوال وي که ښاري وي
مومنان به داړې واړې –  په قدرت به ناست دهري وي
مرګ ترې سل ځله بهتر دی  –  چوپه خوله که اجباري وي
يو څه وايه که څه وشول –   فيصله به  د باري وي
چې د مرګ په خوله کې داد کا –   هماغه د ژوند زمري  وي
وظالم ته څه ويل هم –  کله کله ناچاري وي
شېخ فريده د زور مل شوې –  ستا به څه بېکسياري وي  .