د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پښتني قبيلې

محقق عبداللطيف ياد طالبي 17.03.2007 02:00

دکتاب نوم    :       پښتني قبيلې

ليکوال        : محقق عبداللطيف ياد طالبي

خپرندوی    : دانش خپرندویه ټولنه

انګار