د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مبارزۀ دقیق و جدی با فساد اداری در افغانستان عزیز به یک "چیغ بنفش افغانی" نیاز دارد!

افغان تحرک 22.09.2016 13:07

فساد اداری در پانزده سال اخیر افغانستان عبارت از مجموعۀ از همان رفتار های زشت و مخربی است که یک تعدادی کثیری از مامورین و مقامات عالی رتبۀ دولتی افغانستان از وظایف رسمی-دولتی شان بخاطربدست آوردن منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص دچار تخطی وانحراف گردیده اند: یعنی مرتکب اعمال غیرقانونیی گردیده اند تا تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سو استفاده شخصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی نموده اند، به بهای از دست رفتن منافع ملی نموده اند، حق و حقوق مردم فقیر و جنگزدۀ افغانستان را تلف نموده اند، حق و حقوق اولاد وطن را پایمال نموده اند! یعنی با استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی سو استفاده نموده اند.

فساد اداری در پانزده سال اخیر افغانستان به حیث یک پدیدۀ کثیف، شوم و نابود کنندۀ منافع اولاد افغان بوده است و در تضاد با منافع اکثریت جامعۀ فقیر ما قرار داشته است:

مفسدین اداری از یک سو منافع ملی ما را مصدوم گردانیده اند وسرمایه های ملی ما را حیف ومیل نموده اند و از جانب دیگر نیز اعتماد ملت افغان را نسبت به دستگاۀ دولت افغانستان کاهش داده اند، و در عین زمان بی تفاوتی ها در مقابل قانونیت، تنبلی ها و بی کفایتی ها را در سطوح مختلف دولت افغانستان افزایش بخشیده اند.

مشاهدات ملی و بین المللی به ما میرسانند که متاسفانه فساد اداری توسط مفسدین اداری پانزده سال اخیر این "لاشخوران مردارخور" شبیه پارازیت ها، مکروب ها و ویروس های امراض مزمن وپیشرفته در اکثر ادارات افغانستان رسوب نموده است.


گرچه موجودیت فساد اداری در افغانستان مستقیما با افزایش نا امنی ها مرتبط و متناسب خواهند بود، مگر با آن هم مشکل آفرینی فساد اداری در افغانستان در اصل و در حقیقت شاید به مراتب بیشتر باشد، مخرب تر باشد، مضر تر باشد به مقایسه با اندازۀ مشکل آفرینی ناامنی ها وهراس افگنی های دیگری که در ساحۀ جغرافیای افغانستان حکمفرمایی دارند!

قسمی که در پانزده سال اخیر مشاهده نمودیم موجودیت فساد اداری در افغانستان برای حکومت داری خوب مشکل آفرین بوده است، هر گاه هر چه زود تر یک مبارزۀ دقیق با این پدیدۀ شوم و زشت صورت نگیرد، این پدیدۀ شوم و زشت دولت افغانستان را موریانه وار از پای می اندازد. ما باید بلاخره بدانیم که فساد اداری عامل اصلی همه مشکلات، پرابلم ها، نا امنی های روز افزون و عامل اصلی بدبختی ها ی موجود در افغانستان میباشد.

این از جمله پیامد های موجودیت فساد اداری در افغانستان است که ادارات دولت افغانستان را ضعیف نگهداشته است وچنین ادارات ضعیف دولتی بستر مناسبی برای گسترش انواع فساد را بار آرورده است، مردم را نیز از دولت گریزان ساخته است، فاصلۀ بزرگی را میان مردم و دولت ایجاد نموده است.

افغانها امروز به یک دولت و به یک حکومت قوی و قانونمند ضرورت و نیاز دارند فاصلۀ بزرگی را که فساد اداری و مفسدین اداری در بین دولت و مردم ایجاد نموده اند باید از بین برداشت!

گرچه در این اواخر در ظاهر امر در مورد مبارزه با فساد اداری تدابیری و سر و صدا های، چیغ و پیغ های اتخاذ گردیده است ولی در عمل مبارزۀ جدی و دقیق با فساد اداری چندان موثریتی تا به هنوز که هنوز است به مشاهده نمی رسد، زیرا که مبارزه با فساد اداری در افغانستان عزیز به یک "چیغ بنفش افغانی" نیاز دارد!


تاکیدات مردم شریف ما این است که نهاد های عدلی و قضایی افغانستان بلاخره باید در امر مبارزه با فساد اداری از خود تحرک دقیق و جدی به خرچ دهند!


سوالات مردم شریف ما از نهاد های عدلی و قضایی افغانستان این ها اند:


نهاد های عدلی و قضایی افغانستان بلاخره چه وقت به مبارزۀ واقعی با فساد اداری شروع به کار دقیق می کنند؟

قسمی که افغانهای آگاه مطلع اند، قضاوت و داوری در بارۀ مفسدین اداری پانزده سال اخیر مسولیت و وظیفۀ نهاد های عدلی و قضایی است، مگر قسمی که به مشاهده می رسد از پانزده سال بدینسو نهاد های عدلی و قضایی افغانستان در امر مبارزۀ واقعی با فساد اداری به جز از حرکاتی هلزونی کدام کار و عمل دقیق و جدیی را انجام نداده اند، دلیل و یا دلایل این همه کم توجهی ها و ندانم کاری های نهاد های عدلی و قضایی افغانستان در امر مبارزۀ واقعی با فساد اداری در چه نهفته است؟

آیا نهاد های عدلی و قضایی افغانستان به اسناد و شواهدی ضرورت دارند تا به اعمال هر یک از مفسدین اداری پانزده سال اخیر بپردازند؟مبارزۀ دقیق و جدی با فساد اداری در افغانستان عزیز در قدم اول به یک "چیغ بنفش افغانی" نیاز دارد که تا به آواز رسا و عملگرایانۀ افغانی و یک حس آمیزی درد مندانۀ افغانی فریاد بر آورد که در افغانستان عزیز از همین لهظه فساد اداری بند و مفسد اداری در بند!

------------------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما