د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د احد اواحمد توپیر:

وکیلي 10.05.2016 11:14

دلـتــه پـرنـــړۍ رسول الله محـمـد بـولي
پــه آسمـان کي مـو رسول ملکي احمد بولي
داحــد، احــمـد تـوپـیـرپه میـم کي نه دی
پــه شهـاده سـره دعـبـدهُ ورسـولهُ د زړه دی
دعابد اودمـعـبـود تـوپـیـرڅــرګــنــد دی
دعـــاشـــق او د مــعـشـوق عـمـل بر بنډ دی
څـه چـي مـعشوق غـوښتي عـاشق کړي
خپــــل صــفــات ئې هــم و ده لـره ور کړي
یـوخالق بـل ئې مـخلـوق دغه تـوپیر دی
یـــوغـــوښـتـونکی بل مننکی دا هم چیر دی
ځـیني د احـد احمـد تـوپـیـرکـولای نسـي
یـــوثـنــاء ګــویــــه بـــل کـُــفُـــوًا اَحَــد سـي
ځـیـنـې تــوپـیـر ګـوري پـه لیکـنګ کي
له احمده کي میم لري احد سي په وینګ کي
رحمان وایي خدایه مه ګڼه بند دی دمولا
نــورهــمـه واړه صــفــات دي پــه رښـتــیـا
الله راکــې تــه دیــداراودمحـبـوب خـپـل
چــي فــرق کـړم سـتـا د احـمد او د احـد تـل