د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

نیکمل ځاځی 19.01.2016 12:28

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

د مطلب یار یې ښه مې وپیژندې
ډیر دوکه مار یې ښه مې وپیژندې

وګوره ستا له غمه وسوزیدم
د غم انګار یې ښه ومې وپیژندې

بیخي دې چل د وفا نه زده یاره
ډیر جفا کار یې ښه مې وپیژندې

هیڅ نه پوهیږې د دوستۍ په معنی
نور ښه هوښیار یې ښه مې وپیژندې

د غم په تیغ چې تا زخمي کړو نیکمل
ظالیم خونکار یې ښه مې وپیژندې

تیر یادونه (۱۹۹۷م کال)