د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

کالبوت !

نجیبه احمدزۍ 01.12.2015 11:26

لیکونکي : نجیبه احمدزۍ

کالبوت !
مرګیه دومره ظلم ؟؟؟
چې په ژوندون دې
رانه ساه واخیسته
رانه دې
روح
جنت
ادې واخیسته
په ما حساب اوس
د ژوندو مه کوه
زه یم اوس سوی کالبوت
هو!
یوازي سوی
ګالبوت