د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

داګودر دامزديګر

محبوب شمال 14.11.2015 19:41

څمره ښائسته دى مازديګرزموږدکلى*

ښاپيرى چه پکشى ناستى دا ګودر زموږ دکلى*

هره ورځ چه شنه منګى پکشى قطار شى*

جوړدشنوبنګړيوشوراوشرنګهارشى*

سپينه سپينه هرطرف رڼارڼا شى*

که شوټيک دسورسالونه را بهر زموږ دکلى*

څومره ښائسته دىمازديګرزموږدکلى*
 
بلبلى په سندرو کى تا ستائي*

ربابي دتار په غږکى له تا وائي*

 دشپلى اواز له کومو غرونو راشى*

چه رايادکړم چنارونه کوزاوبرزموږدکلى*

څومره ښائسته دى مازديګرزموږدکلى*
 
سورسالو که سرى لمبى پکشى بليژي*

لکه ستورى هره پيغله پکي ځليژي*

د(شمال)په زړه وږمى پکى چليژي*

هره پيغله اوځلمى ئي دزړه سرځموږدکلى*

داڅومره ښائسته دىمازدىګر ځموږدکلى*
ښاپيري چه پکى ناستى داګودر زموږ دکلى*