د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

امين الله بهار 08.11.2015 12:04

غم دی نن راغلی پہ ژڑا یی کڑم نور
نہ شو پاتی...
اوس دی د ھجر پہ استازو کی زور
نہ شو پاتی...
پہ ما ددی سیتم قیصہ لہ سرہ ولی کوی..
خیالی دونیا ولہ زما پکی کور نہ شو پاتی...
ما چی تربور تہ غاڑہ ورکڑہ خو پدی می ورکڑہ..
زما د ننگ پہ مسلہ باندی ورور نہ شو پاتی...
پشتو می ھم د خپل کیفیت سینگار پدی کی وینی..
زہ دی رسوا شمہ چی تا تہ پیغور
نہ شو پاتی...
بھارہ ما ھم اوس د صبرپیالی ماتی کڑلی..
ستا ھم پہ سترگو کی د تل پہ شان تور نہ شو پاتی