د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د ژوند کیسه

نجیبه احمدزۍ 05.11.2015 11:08

د ژوند کیسه :

سحر وی بیا ماښام سې
یو ځو کرښي د کتاب سې
پرون وی نن سبا سې
یو ځو پاڼې د کتاب سې
کتاب نوې بشپړ سوی
د انسان د ژوند کیسه په ختمیدا سې
نجیبه : احمدزۍ