د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دپښتوادبياتوتاريخ

زلمی هيوادمل 06.12.2005 02:00

دکتاب نوم        : دپښتوادبياتو تاريخ (لرغونې او منځنۍ دوره)لومړی ټوک

ليکوال            : سرڅېړونکی زلمی هيوادمل

خپرندوی         : دانش خپرندويه ټولنه