د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

آخرین تجمع کرگسان – برنعش بسمل افغانستان

عبدالرووف لیوال 29.08.2015 14:19

چندروز قبل رهبران اسبق نه تنظیم وگروهک های اسلامی برای آخرین باربرسرنعش بسمل افغانستان درکابل تجمع نمودند ، این مرتبه به امید واهی برداشت نمودند که درسه بارحمله براین نعش پوست ، گوشت ازبین رفته وکنون بارسیدن کارد به استخوان شاید بازهم جفله ی نصیب شان گردد ، این درحالیست که به اثرتوطیه های اجانب شش قطب متضاد بین دولتیان ومردم بر ضدوحدت ایجاد شده .
برای توضیح نکات فوق میپردازیم به شرح بیشتر :
دستگاه جهنمی آی . اس . آی بااستفاده ازکودنی رهبران فوق الذکرلشکرخون آشام ودژخیم صفت رادروجودانهادرسه فاز به افغانستان فرستادند .
برای بار اول بعدازتربیه ی14ساله ی این لشکرباتیزنمودن دندان وشاخ های شان خوب آنهارازل وگرسنه ساخته وبه یکبارگی درماه ثور1371باکاروان پجروها وپیکپ هاازطریق تورخم داخل افغانستان فرستادند که به اساس تعهدات وپیمانهای پیشور –گورنرهاوس اسلام آباد وپندی وظایف ذیل برای این لشکرمزدورازجانب جنرال اختر ، نواز شریف ،جنرال حمید گل ودگروال یوسف داده شده بود :
الف : اردوی قهرمان افغانستان راکمونست گفته ازبین ببرید وقسمتی ازسلاح مدرن وموادسوخت راکتهای سکادروسی راچپاول وبه پاکستان تحویل دهید.
ب : ثروت بزرگ تاریخی موزیم ملی کابل رابه یغمابرده وقسمت عمده ی آنراجهت فروش به پاکستان بیاورید.
ج : سیستم برحال دولتی را بشکنید ، دوایر ، دیپوها وستاک های مملوازمواددولتی رابه نفع خویش چپاول نمایید .
د :  خریطه های نظامی واسرارمهم دولتی رابه دسترس آی . اس .آی بادارومربی 14ساله تان قراردهید .
درین فازتمام دساتیر وخواسته های آی ، اس ، آی بطورمکمل ازطرف تنظیمها مورد اجراء قرارگرفته وعملی شد ، حتی نوازشریف به پارلمان پاکستان اذعان داشت که اردوی دوصد ساله ی قوی افغانراتوسط اجیران خودازبین بردم .
فازدوم  : فلتن دوم که ازبقایاونارضایان لشکردوم مانده بود به نام طالب چارسال اضافه تر ووحشی تر،تربیه وتجهیزشد واین باراین فلتن ازطریق کویته اولاً به قندهاروبعداًبه شمال کشوربه سرکردگی نصرالله بابر، کرنیل امام و مادرطالبان (بی بی بوتو) موفقانه ازجنوب افغانستان به طرف شمال عبورداده شد که بعداًلشکراولی راسرکوب نمود – فلتن دوم صرف یک برتری نسبت به لشکراول داشت وآن هم این بود که لشکردوم فاسد نبود وبرسرلشکر اولی (شروفساد) نام گذاشت که این نام ازطرف مردم دروهله ی نخست استقبال شد.
فازسوم : اینباررهبری رابرعلاوه ی آی . اس . آی ـ  سیا وآی . ام .سکس هم تحت پوشش اصطلاح مبارزه علیه تروریسم به دوش گرفت وبا تشکیل اجلاس بن همان ترکیب شروفساد برعلاوه ی جریانهای روم وقبرس وتکنوکراتهابه افغانستان یورش آوردند. ، تفاوت درین بود که 42کشورجامعه ی جهانی که بنام مبارزه باتروریسم فریب خورده بودند هم درقطار آنها وجودداشت – فرق دیگر اینبار هفتادفیصد شاملین فاز اول باپوشیدن دریشی ونکتایی به شکل مدرن واصلاح یافته باجریان روم ، قبرس وتکنوکراتها ازطریق فساددولتی به ربودن کمکهای دالری ازخارج آمده ، غصب زمینها واختلاس فازسوم راادامه داده ، حتی درین فازیکی ازرهبران جهادی دومیزمرصع داخل ارگ راباخود به دنمارک برد که مشتی نمونه ازخروارمیباشد ، بدین صورت خون ازپوست وگوشت ملت مکیده ودالرهای بادآورده ازخارج رانیزبه توبره ی خود انداخته ( درین فازسی فیصداشخاص صادق هم موجودبودند ولی باافتیدن درین لجنزارفساد آنهاهم تقریباًبدنام شدند).
فازچارم : که باتجمع خودشان درینروزهای اخیر  به امید واهی تاراج دل بسته اند ولی حال اکثریت شان پیر، اکسپایر واستهلاک شده اند.
نکته ی دیگرکه درمقدمه ذکرشده بود همان شش قطب متضادسیاسی وحکومتی درداخل وخارج ازنظام که باتشویق اجانب بوجود آمده وبشکل خانه جنگی غیرمسلح جریان داردکه خلص به آن اشاره میشود:
1-  دوقطب متضاد ریاست جمهوری وریاست اجراییه – که درتعین کابینه شاخ به شاخ شدن شان برملاشد خصوصاً وزارت دفاع.
2- دو قطب متضاد که بااعلام موجودیت همین شورا یعنی شورای طرفدارریاست جمهوری برضدباند سیاف ،قانونی وکرزی بوجود آمد. وجمعیتی های ریاست اجراییه ازآن بیرون ماند.
3- دوقطب متضاد کمیسیون انتخابات گذشته وجدید که برسرتصاحب کرسی باهم کشمکش دارند.
4- دوقطب متضاد متقاضیان تذکره ی الکترونیکی  (افغان طلب وضد افغانیت)
5- دوقطب متضاد ستمی های مایل به ایران ونشنلستهای پشتون.
6-  تضاد بین مردم وپارلمان – زیرا پارلمان بطورغیرقانونی برگرده ی ملت پاگذاشته وجبری موجود هست وذریعه اخاذی های غیرقانونی وواسطه ملت رامی شفلد.
این قطب های متضاد به اساس دوکتورین (تفرقه بیاندازوماهی بگیرویاتندورداغ کن ونان بپز) بوجود آمده .