د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پاکستان امریکا را احمق ساخته

عبدالرووف لیوال 22.08.2015 11:18

روز نامه ی دان پاکستان در شماره مورخ 19 آگست خویش خبرداد که امریکا تصمیم گرفته تا یک میلیارددالرکمک راکه گویابخاطر مبارزه پاکستان برعلیه  تروریسم  به آن دولت میپرداخت ، قطع نماید.
دولت امریکاازچندین سال به اینطرف میلیاردهادالرراازپکیج (کولشن سپورت فوند) بخاطرمبارزه پاکستان برعلیه تروریسم می پرداخته ،درحالیکه پاکستان درین کار صادق نبوده برعکس پول مذکوررا دررشد وتربیه تروریسم ومسایل دیگری مصرف نموده وبه این ترتیب بسرامریکا کلاه گذاشته واورا احمق ساخته است.
دولت امریکا دراعلامیه منتشر شده خود اذعان داشته  ( آنطوریکه پاکستان وعده نموده بود ، تادر مقابل گروه تروریستی حقانی بجنگد وانرا درقلمرو خود مضمحل سازد ، به وعده ی خود وفا ننموده ، بناءاٌ کمک یک میلیارددالری که به این منظور پرداخته میشد ، منبعدبالای دولت پاکستان قطع خواهد شد).
شواهد وقراین این چنین میرساندکه از آغاز گویا مبارزه اییتلاف برعلیه تروریزم دولت پاکستان با کار گیری ازحیل وچل انگریزی درمقابل امریکا کارگرفته وفریب داده است ویا هم امریکا عمداٌ نه خواسته است علیه تروریسم مبارزه صورت گیرد ، زیرااین پدیده را خودش جهت بدست آوردن منافع خود زاییده است.
تجلیل پررنگ 28 اسدروز استرداد استقلال کشورنسبت به سالهای دیگر ازطرف جنبش خودجوش مردمی درافغانستان این را میرساند که بعداز حادثه ی شاه شهید ، مردم ما سخت علیه پاکستان واستعمارواستثمار عقده گرفته وآنها راباهم گره خورده تلقی مینمایند ، بااین تجلیل پرشور نفرت وانزجار خودراعلیه آنها تبارزدادند.
تجمع گروهی ولانه های مستقرتروریستی درشهرهای کراچی ، پیشور وپیندی ومدرسه های تربیه کننده انتحاریون وبنیادگرا ها بکمک سعودی هنوزهم درپلان کاری آنها قراردارد.
ازطرف دیگرکمک های نمایشی وسطحی امریکادرافغانستان موید آنست که امریکا درقصه ی ساختارزیربنا یی برای افغانستان نبوده ونمیخواهد اردوی افغانی تجهیزشود دلایل آنرا طورذیل میتوان ذکر نمود:
مثلاٌ کمک U.S.I Dدرعرصه ی تهیه برق توریدی با هزینه ی بیش ازهشت میلیون دالرازترکمنستان اراییه کننده آنست که به گرسنه ماهی دادن رانشان میدهد   نه  آموختن فن ماهیگیری راکه برای رفع گرسنگی دایمی میباشد   طوریکه کمک های چاردهه قبل دوستان ما که ده ها بند را برای ما اعمار نمودودوستی حقیقی شان راثابت ساختند.
اگر امریکا همین مبالغ را درساختار فابریکات برق مصرف مینمود آنوقت مردم افغانستان حکم مینمود که واقعاٌ امریکا دوست ماست.