د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

گزارشهای ازکابل(قسمت دوم)

حفیظ الله خالد 08.07.2015 10:13

 گذری در پایتخت :  طوریکه هموطنان عزیر ما اطلاع دارند شهر کابل دیگر آن شهر سی چهل سال قبل نبوده که تنها به ساحات شهرنو، میرویس میدان ،خیرخانه و چند منطقه رهایشی دیگر محدود گردیده بود،اکنون شهرکابل با پنج،شش ملیون باشنده که از چهارسمت وسعت غیر قابل تصوریافته است مبدل گردیده است، در حال حاضروسعت شهرکابل درشمال ازکوتل خیرخانه عبور و نزدیک است شهر به ولسوالی های شمال کابل وصل گردد به همین منوال شهر کابل بطرف غرب نیزتوسعه بی سابقه نموده و تا نزدیکی های بند قرغه و ساحه کمپنی امتداد یافته است، شهر کابل در شرق تا مناطق بتخاک رسیده وپروژه ارزان قیمت اکنون به یکی از بزرگترین ساحه رهایشی در شرق کابل مبدل گردیده است،ولی این توسعه افقی شهردر استقامت های مختلف متأسفانه نه براساس پلان منظم شهری و ماسترپلان شاروالی مطابق به نورمها و ستندرد های شهرسازی صورت گرفته بلکه اکثراین ساختمانها و منازل بطور خود سرآن هم در زمین های دولتی به اصطلاح به شکل زورآباد و چورآباد اعمارگردیده اند.
   دراکثر موارد فردی زورمند با استفاده ازحالت بی نظمی و قانون شکنی که طی سیزده سال در کشورحکمفرما بود هر جا زمین، پارک،ویا میدان ورزشی را مشاهده نموده آنرا احاطه و بعدأ اسناد ملکیت آنرا که  تهیه آن در اداره فاسد دولتی کاری مشکلی نیز نبود ترتیب نموده و یا هم زمینهای دولتی بوسیله غاصبین بزرگ در زد وبند با مافیای اداری بشکل شهرک های رهایشی درآمده است
   بطورمثال براساس گزارش رسانه ها نجیب الله کابلی در منطقه کاریزمیر بیش از هفتصد جریب زمین را غصب و آنرا بالای مردم بفروش رسانیده است، ملا عزت در قرغه ازاراضی دولتی شهرکی بنام "شهرک ملا عزت" اعمار و ملا تره خیل در شرق کابل هزاران جریب زمین دولتی را غصب و به قیمت هنگفت آنرا بفروش رسانیده ، اینها تنها مثالهای کوچکی ازغصب ملیونها جریب اراضی دولتی بوسیله زورمندان در شهر کابل و مناطق اطراف آن بوده ولی تنها این جنگسالاران  نبوده اند که دست به چپاول و غصب ملکیت های عامه زده اند، تعدادی از مامورین بلند پایه و اطرافیان جناب کرزی نیزدر غصب زمینهای دولتی دست کمی از ملا عزت و ملا تره خیل نداشته، در ساحه شیرپور کابل که اکنون در بین هموطنان ما به اسم بامسمای " شیرچور" معروف بوده غصب زمین های دولتی بوسیله مامورین عالیرتبه دولتی آنقدر ظالمانه بوده که مقامات دولتی  برعلاوه زمین های دولتی سرک های عمومی را نیز در قلب شهر کابل غصب
و درآن منازل و قصرهای گرانبها اعمار نموده اند، از جمله ساکنین این محله مرفه نشین  کابل یکی هم جان احمد قوماندان جمیعت است که دیپو بزرگ مهمات او اخیرأ بوسیله نیرو های امریکائی تخریب گردید، بقول خبرنگار بی بی سی جان احمد خان اکنون در یک منزل سه طبقه ای در محله شیرپور سکونت دارد.
لطفا به تصویر آتی که چند روز قبل از منطقه شیرپور برداشته شده توجه فرمائید.

   طوریکه در تصویربالا دیده میشود سرک فراخ دو طرفه در منطقه شیرپور یکبار به سرک کم عرض یکطرفه مبدل و مامورین عالیرتبه دولتی که می باید در تطبیق قانون برای دیگران نمونه و الگو باشند جاده عامه را که بر اساس سنت های دینی ما در صورت ضرورت حتی بر مسجد رجحان داده شده بطورغیرقانونی غصب ومسدود نموده اند اکثر این غاصبان ملکیت های عامه چون قبلأ مالک منازل و اپارتمان های متعددی بوده ضرورتی به آن نداشته منازل خویشرا را به موسسات خارجی وشرکتها به کرایه داده اند بهرحال اکنون غصب بخشی ازاین جاده عمومی بوسیله مقامات عالیرتبه دولتی و زورمندان سبب شده که عبور و مرور ازین جاده کم عرض یکطرفه مشکل بزرگی رابرای همشهریان کابل ببارآورد..
  در شهر کابل راه های عام وملکیت دولتی به اشکال دیگری نیز مورد تجاوز زورمندان و بلند پایه گان دولتی قرار گرفته، مقامات عالیرتبه دولتی بشمول وکلای  محترم پارلمان اکثرأ با نصب دیوارهای محافظتی سمتی در مقابل منازل خویش راه های عامه را بروی عوام الناس بسته، دوکانداران و دست فروشان نیز از بی قانونی موجود استفاده و از پیاده رو ها برای فروش امتعه شان استفاده نموده ، این وضع سبب بندش در جریان ترافیک شهری گردیده نگارنده به این عقیده است که اگر روزی کدام مرجع تحقیقاتی شهرهای مختلف جهان را از لحاظ بندش جاده های عمومی یا  "ترافیک جام" درجه بندی نماید  بیدون شک مقام اول از آن شهر کابل خواهد بود،در پهلوی این عوامل افزایش وسایط نقلیه در جاده های کابل نیز باعث بندش های ترافیکی در شهر کابل گردیده است ، تعداد وسایط نقلیه در جاده های کابل اکنون به قریب نیم ملیون عراده رسیده در حالیکه بر اساس نظر مقامات ترافیک ،جاده های شهرکابل تنها گنجایش ۵۰ تا ۶۰ هزار وسیله نقلیه را دارد، چون ازیکطرف در شهر کابل بیمه الزامی بر وسایط نقلیه که در اکثر کشور ها مروج بوده و مالک وسیله نقلیه ماهانه مبلغی را بنام بیمه به شرکت بیمه مپردازد وجود ندارد از جانب دیگر مالکان وسایط نقلیه شخصی تیزرفتار
اکثرأ از وسایط شخصی خویش در حمل و نقل مسافرین در شهر کار گرفته لذا داشتن وسیله نقلیه برای تعدادی از خانواده ها منبع پیدا کردن نفقه وعاید بوده و به همین علت است که تعداد وسایط نقلیه در شهر کابل افزایش بی سابفه یافته واین افزایش وسایط نقلیه باعت مشکلات عدیده شهری و محیط زیست درشهر کابل گردیده است.
 تصویر ذیل یکی از جاده های مزدحم شهر کابل را در منطقه میرویس میدان "کوته سنگی " نشان میدهد.
 

در مورد وضع قیریزی جاده ها در شهر کابل اصطلاح را که شهریان کابل در مورد جاده های شهر بکار میبرند " جاده های یکبار مصرف " شاید حالت کنونی جاده های شهر را بخوبی بازگو نماید چه اکثر این جاده ها بعد از سپری شدن فقط یک زمستان ازبین رفته چقوری های بزرگی در آن بوجود آمده که باعث اذیت عابرین و کندی جریان ترافیک گردیده البته این تنها جاده های شهرنیست که بعد از یکسال دوباره تخریب گردیده  اکثر پروژه های دوره سیزده ساله جناب کرزی صیب بقول کابلیان مانند کلوخ ماندن در آب بوده و آخرین نمونه این کلوخ ماندن ها هم پروژۀ سرسبزی چمن حضوری بوده که حتی  یک سال  نیز دوام نیاورده و چمن حضوری دوباره به همان میدان پر از گرد وخاک  قبلی مبدل گردید.
شاید کابل یگانه پایتخت در جهان باشد که فاقد سیستم کانالیزسیون است، باشنده گان دامنه های سیلو، کوه افشار و سایر مناطق مرتفع شهر آب مورد ضروت شانرا با استفاده از الاغ به خانه های شان انتقال میدهند، وضع ترانسپورت، تنظیفات پارکهاوسایر خدمات شهری متأسفانه در نازل ترین سطح آن قرار دارد.
طی سالهای اخیرعادت چنین بوده که مسئولین امور برای گریز از مسئولیت و موجه دادن کم کاریها وناتوانیهای خویش معمولأ " نبود امنیت" را بهانه آورده ،در شهر کابل که مشکل امنیتی نیز وجود نداشته و طی سیزده سال گذشته  منابع کافی مالی در اختیار بود که حتی نصف آن "بودجه انکشافی" به مصرف نرسیده لذا مسئولین امورعلت اینکه در جریان سیزده سال نتوانسته اند شهر کابل پایتخت تاریخی کشور ما را ازین حالت فلاکتبار بیرون و حد اقل خدمات ترانسپورتی را در شهرکابل احیا نمایند چی دلیلی خواهند داشت ؟ به این پرسش باید اولیای امور پاسخ بدهند؟ والسلام      
نور بیا