د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

وجدان اونَفّس

وکیلي 18.06.2015 23:06

وجدان ولاړ په محکمې کي دقضا دی
نَـفّـس پــه امــاره ووکـي لـګـیا دی
نفـس لــــوامـه پــه خـپـلو کـړو ثابـتـه وي
وجـدان ئـې ننـداره کا که رښتـیا دی
مُـطـمئـنّـه تې کله رسـېـدلــې ده داهـیـله
په ضمیرکي ئې لا آند هم د پخوا دی
وجـــدان غــواړي پاڼـه سپینه بـې نښانه
نــفــس لا د امـــاره وو پـــه هــــــوا دی
وایـي وجـدان: ده محکمه د نفس آسـانه
ځکه امّاره وو لــوّامَـه هر یـو جلا دی
که ځي نفس اماره دهـواووهوس لــورته
پـه یـقـین ســرې عـمـل د نا رضــا دی