د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ښه خوی

وکیلي 18.05.2015 09:03

پــه وارو وارو مــي ویــلی دا خــبـر
څــوک چـي نـه کـا بـد وبه نه مـومي ضـرر
انسا ن تابع دی داحسان دا رښتیاخبـر
پخپل نرمۍ اوښه خصلت کشوي ټول لراوبر
بېله خاره ګل انسان دی په ښه خوی
د ګلبـڼ ګلان به نه وي بې اغـزو په هیڅ مَقـَرّ
هـرکار ښه رسیږي سرته پـه نـرمۍ
اوبــه نرمي؛ کـي ســـورې ډبـــره بـې خـطـر
شیـن آسـمـان بـه کـي یاري کله دچـا
وښـــه انسان تـــــې وي ټـیـټ دا اوچـت ســر