د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

شرح قدوري

ترجمه دري 10.11.2005 01:00

 شرح قدوري

ترجمه دري