د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ساقي

وکيلي 26.12.2014 22:28

خماریـم دعمروګــرځــم پــرپــردیـــومــیــخــانــو
سـاقي راسه یارانه به کــو تـازه د پـخــوانـو
پـــه پــــردیــــومـیـخــانـــوکـي کله یاران وي
یـــاره ګــرځـــم خــــوشــــي پـــر انـــګــــړو د پــــردو
باري کله به وخت راسي چي مجلس وي دیارانو
وزمو بزمو خوشالي شرنګی ترنګی وي دپیالو
ساقي واوره تـه مي ږغ راته بیـا که ته ډک جـام
پـــه خـندابه یـــومــلـــګرو ږوږمــوځـي تــرکــَـوّکـبُـو
ساقـــي مــــه وایـــه وخـت لـږدی زه یــم لا خمار
مــیـــخــانه مـــــوده هــــم خــپـله وار لا پــاته د دسبُـو
دامـــي دی یـــو وانــد چــــي دلته مـــي بیان کی
خــــدایـــه تـــې کــــې را تـــرسـره زمـوږ غـوښته دکلو