د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

څوفلسفي خبري

وکيلي 18.12.2014 10:55

ښه دښه په وړاندي کاردعاموانسانانو دی
ښه د بد په وړاندي کار د لوړ پوهانو دی
خپل خبره که درڅخه وي ئې پردي حاکم
کله چي دي وویل واک اختیارئې دپردیانو دی
پرځان حاکم کېده کارد هسکوانسانانو دی
پرغضب موله کېده عمل د لوړ ځوانانو دی
هرشی په دا نړۍ کي ښه خوااوبده خوالري
ښه ئې دی هغه چي په ښه خوا دانسانانو دی
داڅو فلسفي خبري کړي اولنو دي زموږ
کړی مي بیان دلته ،داپیغام زموږ دمشرانو دی