د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ماسره مینه مه کړه

عبدالواحدتابع 20.07.2014 12:49

ما سره مینه مه کړه
زه یی توان نلرم
زه خوارفقیرسړی یم
زه ستالپاره سیخکی اوبنګړی اخیستی نشم
ما سره مینه مه کړه
زه تاته خندا درکوی نشم
زه تل په مزدوری بوخت یم
زه تل ستړی یم تاته لاس درکوی نشم
ما سره مینه مه کړه
زه خدای مینی ته نه یم پیداکړی
تا د مینی ځای غلط کړی
ته تیروتلی یی
ولاړه شه مینه پیداکړه
په تڼاکولاسونو او چاودلوپښوستا کیدلی نشم
ما سره مینه مه کړه
زه چی ستړی کورته راشم د غږیدا اوخنداتوان نلرم
ولاړه شه خندا ته مینه له خندا سره کیږی
مینه له ستړیا سره نه کیږی
ما سره مینه مه کړه
زما جامی ټوک،ټوک پینه،پینه دی
زما خولی زړه او بوټان سوری دی
ولاړه شه تیروتلی یی ځان ته مینه پیداکړه
زه مینی ته جوړ نه یم
زه څاپیړ خور مزدورسړی یم
ما سره مینه مه کړه
زه مزدوری زیږولی یم
زه مزدوری لوی کړم یم
زه مزدوری سره اوسیدلی یم
زه مزدوری روزلی یم
زما یواځی مزدوری زده ده
مینه نه راځی او نه پری پوهیږم
ما سره مینه مه کړه
ما سره مینه مه کړه
(تابع)