د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ناپوهه پوهــــــــان

احمد شاه حقوقي 20.03.2014 21:48

دغه ناپوهه پوهان چا راوســـتل
ادب نه تش لیکوالان چا راوستل
 
درنښت،ښکلا دقــلم نه پېژنـــــي
دا دشهرت تاجران چا راوســـتـل
 
کلـه په لوټوو اسمانــونه ولــــــي
په ناروا عاشــقان چـا راوستــــل
 
ټڼګ اوټکورورته د روح غــذا ده
رقص اوګډا ته ځوانان چاراوستل
 
اصلاح د زړونو په ښکنځلو کوي
دا دسیرت دښمنان چــا راوســــتل
 
زړه خو دغوښې دی څټک نه مني
بې تذکرې ناصحان چا راوســـتـل
 
اوس ناروغانو طبابت پیـل کــړی
دا د رشوت نوکران چا راوســتل
 
ډم ته یې نوم د هنرمنـد کېـــښوده
دا ډلی ډلی ډمــان چا راوســـتــل
 
خپلو ځانونو ته ځــواب ولیـکــئ
پورته ټولي دطوفان چا راوستـل
 
بـــــلاموځکه شوه په سرحقـوقي
مونږه چې خپله دښمنان راوسـتل