د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دخلکو ښې خبرې

محمود نظری 31.01.2014 16:43

مسخره ته وایي خېله دی
سپین زیري ته وایي پوده دی
ساده ته وایي سارایي دی
اصرافي ته وایي غرابي دی
مغز خالي ته وایي شوده دی
بداصله ته وایي کچه دی
خپل سر ته وایي ډانګه یې دی
دبل پسې ته وایي پاپي دی
چالباز ته وایي ښوی دی
ساده ته وایي بیړاګی دی
بوډا ته وایي کړاسو دی
بې وعدې ته وایي برهو دی
ساده ته وایی باوله دی
بړواته وایي دله دی
مفعول ته وایي مرضي دی
بچه باز ته وایي داګي دی
ټګ ته وایي خرټه دی
ناروغ ته وایي پسکه دی


زوړ ته وایي بده ګرګه دی
بخیل ته وایي کوټه چرګه دی
خوړین ته وایي پوده دی
بد اصله ته وایي کچه دی
ساده ه ته وایي باوله دی
ناراست ته وایی لمټک دی
ناچل ته وایي کلپ دی
دووس ته وایي کوستیزن دی
لاپکوک ته وایي ګوزاون دی
قد ټیټ ته وایي خرډګی دی
پست ته وایي سپوټی دی
لویخرڅ ته وایي لړوچټو دی
جنګي ته وایي لړاوو دی
بدمعامله ته وایي پل غلت دی
بې نظمه ته وایي رټ دی
لټ ته وایي پپوس دی
دلال ته وایي دووس دی
خطرناک ته وایي موزي دی
ټیټ قد ته وایي موندري دی
بخیل ته وایي کچوت دی
نا منظم ته وایي لک اوبوک دی
داوه ګر ته وایي لانجمار دی
مغرور ته وایي اوچار دی
غوسه من ته وایي تر چته وتلی دی
غلام ته وایي دسپی پښو ته لویدلی دی
په زنه ږیره ته وایي چوکره دی
غټ ږغلرونکی ته وایی دوکړه دی
منافق ته وایي خپکي دی
دوپه ته وایي چپنکي دی
وروست ته وايي خوړین دی
کلک ته وایي ډبرین دی
لوچک ته وایی بدماش دی
دوه مخي ته وایي ماش دی
بدفعل ته وایي بدچاروکی دی
کوچني ته وایي دونه نوکی دی
مغرور ته وایي اوا ګیر دی
نیک سړی ته وایي بلاګیر دی
دړن ته وایي غولن دی
خارښتي ته وایي پمن دی
ساده ته وایي خر غول دی
ظالیم ته وایي ساټول دی
شهوتي ته وایي ډګه بوز دی
پوچ خولي ته وایي په ژبه کوږ دی
پوچ خولي ته وایي بوړبنګ دی
چالاک ته وایي ډبنګ دی
ټیت چاغ ته وایي خنډ منډ دی
قوی ته وایي غویمنډ دی
شرمنده ته وایي ټیت سترګی دی
چشمچران ته وایي بد سترګی دی
بدعمله ته کچر وایی
ساراګشت ته چکر وایی