د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

وبا ده که غذا؟

احمد شاه حقوقي 24.11.2013 23:49

دحالاتو په تفسیر کې
د دې خلکو په تعبیرکې
موسیقی دروح غذا شوه؟
د ناروغه زړه دوا شوه؟
دا دکوم ‌‌طبیب دوا ده؟
اودا ځرنګه غـــذا ده؟
په غذا خوانسان موړشی
په دوا باندې بیاجوړشی
که رېښتیا په کې شفاء وی؟
یا دخوندښکلې غذا وي ؟
نو:
مرګ نیولي ته رفتن کې
په حالت د زنکدن کې!!
دوه درې ډلی سندرغاړي
ورته راولئ چې واوري
د سینې ناشنا غږونه
ساه بندي او کلک دردونه
که رېښتیا وي روحپالنه؟
همدردي او درملنه؟
خپل سېتار او رباب راوړئ
تلونکي وح ته تناب راوړئ
 
که ارام شي دا بې وسه
روحپالانو کې بې کسه
دې سندرو خلک نارام کړل
لیوني بیا یې سرسام کړل
پېغلی وتښتېدې کور نه
پلار څان مړکړ له پېغور نه
څوان نه پاتې خپل روږګار شو
په سندرو چې دچار شو!
ورنه هېرخپل موراو پلار شو!
د حیا اوپت مېرمنې
دې سندرو کړی دردمنې
که پیانو یا هرمونه ده
د فحشا ښکاره وسله ده
 
بس دی شرم ای انسانه!
څان خبرکړه له قرانه
راشه رب ته توبه ګار شه
له سندرو نه بېزار شه
««««       «««««««
ستر خالق د مخلوقاتو
لوی کاين دکائناتو
فرمایلي دي یوباب کې
دیارلسم پړک د کتاب کې
خبردار شي خبردارشئ !!
ګواهان پر دې اقرار شی!
زما ذکر باندی زړونه
ښه ارام وهی ټوپونه
قراریږي او سړیږی
پرغمیزو نه کړیږي
نو:
ای داوره قضا وکړه
په قضا کې وفا وکړه
علاج دلته دی کتاب کې؟
که سېتاراو به رباب کې؟
پیغمبرچې ناروا کړه
تا پرکوم دلیل روا کړه؟؟؟
ښکرور یا زورور یی
یا اسلام نه بې خبریې ؟
په حدیث چې باور نه کړې
بیا دښمن د پیغــــــــمبر یی
دشعر متن شـــــــرعي دی
 خــوبیان دحقوقــــی دی
 
ناروا چې ته روا کړه !!!!!
مخالف دپیغمبــــــریی