د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نامسلمان غل

محمود نظری 27.09.2013 14:49

***
نا مسلمان غل
په دار وځړید یو افغان غل
دولت هغه باله نا مسلمان غل
دولت په کوشنیو غلو شرمیږي
ځکه هغه بې شرم و د یو نان غل
***
د سپو قدر
پخواد غلو لپاره ساتل کیدل سپي
اوس دلته غله خپله غلاکوي سپي
سپي دننه کوټه کې ساتل کیږي
هرڅوک پاسباني کوي دخپل سپي